At its essence

☘️Yoga is not about straining, it is about sustaining.
🍁It is not about achieving, it is about accepting.
🌼It is not about showing off, it is about tuning in.
🦋It is not about looking good, it is about feeling good.
The more these concepts are reinforced, the more intelligent choices are made.” (Goldman, 2015)

“ด้วยแก่นแท้แล้ว โยคะ..
☘️ไม่ใช่การฝืน แต่เป็นการคงสภาพ
🍁ไม่ใช่การเข้าท่าให้สำเร็จ แต่เป็นการยอมรับ
🌼ไม่ใช่โอ้อวด แต่เป็นการปรับให้เข้ากับสภาวะภายใน
🦋ไม่ใช่การดูดี แต่เป็นการรู้สึกดี
ยิ่งแนวความคิดนี้ได้รับการสนับสนุนมากเท่าไหร่ การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งเกิดมากเท่านั้น”

Related Images:

Message us